تبلیغات
اهورا مزدا بی همتا - اهل حق را درست بشناسیم
سه شنبه 27 مهر 1389

اهل حق را درست بشناسیم

   نوشته شده توسط: محسن مهدی پور    

زیارتگاه های مشهور اهل حق در استان کرمانشاه

زیارتگاه های مشهور اهل حق در استان کرمانشاه
این اماکن در استان عبارتند از :1-بارگاه سلطان اسحاق در ده شیخان 2-بارگاه بابایادگار در ریجاب کرند غرب 3-حضرت پیر موسی در کرند غرب4-حضرت پیر بنیامین در کرند غرب5-آرامگاه حضرت آسید براکه و آسید شمس الدین حیدری در توت شامی 6-تکیه آسید براگه در توت شامی گهواره از توابع کرند غرب7-سید درویش سید اسماعیل در کرند غرب8-داود از اصحاب زنگی در با با یادگاردر ریجاب از توابع کرند غرب9-چشمه غسلان در با با یادگار 10-چشمه هانی تا شاه ابراهیم واقع در با با یادگار در منطقه ریجاب کرند غرب11- آرام گاه سید شمسالی بیگ در گوراجوب گوران در گهواره از توابع کرند غرب12-غار بهلول در دالاهو کرند غرب13-گذرگاه بهلول در تنگه گول چشمه سفید در کرند غرب14- زیارتگاه تیمور در بان گوران در گهواره از توابع کرند غرب15-غار خاموش در توت شامی گوران 16-غار چهار ملائکه در روستای بریه خانی از توابع شهر کرند غرب 17-گذرگاه مصطفی داودان در خسرو آباد از توابع کرند غرب18-آرامگاه کل داود در سه کیلومتری سرپل ذهاب۱۹-آرامگاه شاه حیاس در جیحون آباد صحنه ۲۰-زیارتگاه گره بان در روستای گره بان ۲۱-آرامگاه درویش نوروز در روستای سوران از جمله زیارتگاهای مشهور استان و شهرای اطراف هستند بجززیارتگاهای مشهر اعداد مقدسی هم هستند که عبارتند از:1-از آن جمله این اعداد سه -چهار -پنج- هفت- دوازده -چهل -شصت و شش-هفتاد ودو-نود ونه- نهصد هزار -هزارو یک میباشد که در این اعداد آنچه از همه مذهب خودنمایی می کند عدد هفت است عدد هفت تعداد مهمترین تجلیات حق و نیز هفتن و هفتوانه هفت قولطاس هفت هفتوان و... است.
هفتن---هفتن که کوتاه شده هفت تن است به نامه سرانجام نمودار هفت فرشته اند که از گوهر خداوندگار افریده شده اند و آنچه در جهان بالا و پایین است در تحت حمایت آنان قرار داده شده است و پاسبانی آسمان و ماه و خورشید و ستارگان و باد و هوا و زمین و آب و گیاه و آتش و فلزات و غیره به آنان محول شده است هفتن در اعصار گذشته در پیکره پیغمبران و خاصان خدا تجلی کرده و به جهان امده اند و مردم را به یکتا پرستی و توحید دعوت کرده اند.هفتوانه----- هفتوانه که اهل حق های استان معتقدند که خداوند از نور خود آنها را آفریده است هفت پور سلطان به شمار می روند و اسامی آنها بدین ترتیب است:سید عبداوفا-سید شابدین-سید حبیب شاه -حاجی باویسی-میر و مصطفی-بزرگ سر حلقه آنها سید محمد گوره سوار است که بنا به امر سلطان بزرگ خاندانهای اهل حق می باشند غلامان سلطان که به تدریج به حضور او رسیدند و به نور او منور شدند اول چهار ملائکه داود-بنیامین-پیرموسی-مصطفی وبعد 72 پیر اورامان و بعد 99 پیر شاهو و بعد هفتوان که اسامی ذکر شده و هفت پور سلطان هستند که از وجود شخص سلطان به دنیا آمده اند 4 ملائکه زن اختیار ننمودند و مجرد بودند هفتوان بعضی از آنان صاحب عیال و اولاد شدند و منجمله سید محمد دختر میر خسرو اختیار نمود که از شاه ابراهیم متولد شد سید عبدالوفا زن اختیار نمود که از او سید خاموش به وجود آمد.سید شابدین و سید حبیب شاه مجرد ماندند و زن نگرفتند حاجی باویسی و میرو مصطفی صاحب اولاد بودند